Røde Kors Helg 2016

Finnmark Røde Kors inviterer til kurshelg i Alta 18. – 20. november. Denne helgen vil det bli gjennomført totalt 14 forskjellige kurs.

Årets Røde Kors helg skal gi våre frivillige litt for enhver smak. Temaene er satt sammen slik at det skal være litt for alle – noe for lederne, noe for hjelpekorpset, noe for omsorg. I alt er det 14 kurs du kan velge mellom, pass bare på at de ikke kolliderer med de andre kursene du ønsker å ta.

Her er en liste over kursene som kjøres denne helgen:


Nr 1 – Temakurs – omsorg

Temakurs omsorg skal gi frivillige økt kompetanse til å drive og utvikle behovsrettede humanitære aktiviteter. Kurset skal bidra til at frivillige blir tryggere i rollen sin og bidrar til kvalitet i våre omsorgsaktiviteter.

Målgruppe: Alle frivillige som er eller skal bli en del av omsorgsaktiviteter i Røde Kors.

Tid: 3 timer Når: 1 økt fredag


Nr 2 – Temakurs – beredskap for valgte ledere

Hensikten med kurset er å øke beredskapskompetansen og interessen på alle nivåer i organisasjonen, og spesielt i lokalforeningene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å begynne arbeidet med å utarbeide beredskapsplaner, inngå samarbeidsavtaler med kommune om beredskap og arrangere øvelser. Kurset har som mål å gjøre tillitsvalgte i stand til å jobbe med de mål for beredskapsarbeidet som til enhver tid gjelder i hovedprogram, langtidsprogram og strategi for samfunnssikkerhet og beredskap

Målgruppe: Tillitsvalgte og oppnevnte ledere i lokal-, distrikts- og sentralleddet, samt medlemmer av beredskapsutvalg på lokal- og distriktsplan. Den primære målgruppen er lokalforeningsleder, beredskapsansvarlig, distriktsstyre og beredskapsutvalg.

Tid: 8 timer Når: 1, 2 og 3 økt lørdag


Nr 3 – Dilemmatrening

Siste del av beredskapskurset er en dilemmatrening hvor beredskapscaser blir lagt ut og deltakerne får testet seg på ulike senarioer og variabler. Dette er siste del av beredskapskurset, men er åpent for alle deltakere som ønsker seg dilemmatrening. Send mail til dk.finnmark@redcross.no hvis du vil melde deg på denne delen.

Målgruppe: Alle kursdeltakere

Tid: 2 timer Når: 3. økt lørdag


Nr 4 – Søknadsskriving

Siden økonomi er en viktig del av aktivitetene i organisasjonen, er det å skrive en god søknad til riktig mottaker et viktig nøkkelpunkt for å skaffe til veie midler. Dette er en workshop som må meldes på utenfor ressurssystemet. Send mail til dk.finnmark@redcross.no og skriv at du vil delta på dette kurset.

Målgruppe: De som er på jakt etter midler til aktiviteter innenfor alle aktiviteter for Røde Kors.

Tid: 3 timer Når: samme kurs går 2. økt lørdag eller 1. økt søndag


Nr 5 – Temakurs – Dialog og konflikthåndtering

Bidra til økt kompetanse i å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner, og gjennom dette bidra til å skape gode og trygge relasjoner

Målgruppe: Alle kursdeltakerne.

Tid:3 timer Når: samme kurs går 1. økt fredag eller 2. økt søndag


Nr 6 – Førstehjelp ved selvmordsfare

Målet med kurset er å gjøre deltakeren i stand til å fange opp mennesker som har det vanskelig, og som kan være i selvmordsfare. Kurset skal gi deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. Dette er et kurs utenfor ressursystemet og som må meldes på mail til dk.finnmark@redcross.no og skriv at du vil delta på dette kurset.

Målgruppe: Alle frivillige som kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Tid: 4 timer Når: 1. økt lørdag eller 1. økt søndag


Nr 7 – Temakurs – Besøkstjeneste

Hensikten med temakurset er å gi frivillige besøksvenner forståelse for Røde Kors sitt arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner – spesielt dem som opplever ensomhet og sosial ekskludering. Temakurset skal heve kunnskapen til frivillige om hvordan det er å være en besøksvenn gjennom oppgaver og refleksjon om rollen, målgruppen og praktisk gjennomføring. Kurset skal forberede og motivere de frivillige til hva det innebærer å være en besøksvenn

Målgruppe: Alle frivillige og ansatte som er eller skal bli en del av Besøkstjenesten

Tid: 3 timer Når: 3. økt lørdag


Nr 8 – Temakurs – Ettersamtale

Hensikten er å gi ledere /aktivitetsledere /personalledere kunnskap om og ferdigheter i å gjennomføre ettersamtaler for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet eller innsats i kriser, ulykker eller katastrofer på vegne av Røde Kors.

Målgruppe: Temakurset er for alle frivillige og ansatte som er eller skal bli ledere for en gruppe.

Tid: 4 timer Når: 1. økt lørdag eller 1. økt søndag


Nr 9 – Temakurs – Oppvekst

Hensikten med Temakurs omsorg – oppvekstaktiviteter i Røde Kors er å styrke de frivillige i deres arbeid med barn, særskilt barn i vanskelige livssituasjonen, og bidra til en felles innsikt og forståelse av hvordan Røde Kors ønsker at frivillige opptrer i aktivitet med barn.

Målgruppe: Alle frivillige som skal være en del av oppvekstaktivitetene i Røde Kors.

Tid: 6 timer Når: 3. økt lørdag og 2. økt søndag


Nr 10 – Temakurs – Organisasjon og ledelse (2 kurs i ett) De to grunnkursene organisasjon og ledelse, slås sammen til ett felles kurs hvor hensikten med kurset er å skape en grunnleggende forståelse for hvordan man driver og leder Røde Kors lokalt. Kurset skal gi innsikt i og øke sine ferdigheter i praktisk Røde Kors ledelse. Basert på organisasjonens verdigrunnlag.

Målgruppe: Tillitsvalgte og oppnevnte ledere på alle nivå. Det oppfordres at flere fra samme styret tar samme kurset for en felles forståelse av kursene. Frivillige som mhar lyst til, eller er på vei til å bli tillitsvalgt kan også delta på kurset.

Tid: 6 timer Når: 1. økt fredag og 2. økt søndag


Nr 11 – Temakurs – Mangfold

Hensikten med kurset er å bidra til å bevisstgjøre deltakerne om viktigheten av kulturelt mangfold i Røde Kors og gi dem kunnskap om hvordan vi arbeider for å få flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn i organisasjonen.

Målgruppe: Målgruppen er først og fremst for medlemmer i styrer, råd og utvalg. Kurset egner seg også for alle i Røde Kors som jobber med å rekruttere eller koordinere frivillige, tillitsvalgte og ansatte.

Tid: 3 timer Når: 1. økt eller 2. økt søndag


Nr 12 – Seminar – RØFF

Hensikten med årets seminar om RØFF og naturlige aktiviteter rundt dette, er å bygge videre på hvordan vi fortsetter etter oppstart.

Målgruppe: Ledere/veiledere innen RØFF og de som er interessert i temaet.

Tid: 3 timer Når: 1. økt fredag


Nr 13 – KSAM –Samband med nødnett Hensikten med en obligatorisk opplæring i samband er å sikre at alle aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps har grunnleggende kunnskaper i radiosamband og kan bruke Nødnett i samhandling med andre i henhold til krav fra DNK.

Målgruppe: Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.

Tid: 10 timer Når: 1. 2. og 3. økt lørdag


Deltakeravgift: Kr 4’000,- dekker reise og to overnattinger med måltider, samt kursmateriell. For de som bor privat er deltakeravgiften kr 1’200,-. Det vil være mulig å søke tilskudd. Påmelding til de ulike kursene skjer i ressurssystemet. Antall deltakere og reisemåte gjøres her.

Velkommen til kurs!